Debata „Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce” – czyli m.in. o kontrowersyjnej opłacie manipulacyjnej DCT Gdańsk oraz jakie działania w tej kwestii podejmują regulatorzy?
OGLĄDAJ DEBATĘ

Media o akcji

Pokaż więcej

Dyskryminacja operatorów intermodalnych przez DCT Gdańsk

Przedstawiciele branży intermodalnej od wielu lat prowadzą nierówną walkę z praktykami DCT Gdańsk, który wykorzystując swoją pozycję na polskim rynku, wymusza od operatorów intermodalnych zapłatę tzw. „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową”. Wbrew obowiązującym standardom oraz przyjętej w Europie praktyce, DCT Gdańsk żąda uiszczania dodatkowej opłaty, pobieranej od każdego kontenera przywożonego lub odbieranego z DCT koleją, nie świadcząc przy tym jakichkolwiek usług na rzecz operatorów intermodalnych.

Działania DCT Gdańsk stanowią istotną barierę rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Opłata manipulacyjna narzucana przez DCT Gdańsk przekłada się na nieuzasadniony wzrost kosztów kolejowych oraz spadek konkurencyjności przewozów intermodalnych w stosunku do przewozów drogowych, a w konsekwencji wyższe koszty usług transportowych ponoszonych przez finalnych odbiorców — polskich importerów i eksporterów.

NIE DLA OPŁATY MANIPULACYJNEJ

Operatorzy intermodalni nie mogą dłużej godzić się na pobieranie przez DCT Gdańsk sztucznie wykreowanych zryczałtowanych opłat za niezamawiane przez nich usługi, dlatego żądają zmiany stosowanych obecnie praktyk związanych z pobieraniem tzw. „opłaty manipulacyjnej”

Inicjatywę Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk wspierają:

2020 #niedlaoplatydct