Opłata manipulacyjna

Geneza problemu

DCT Gdańsk rozpoczął swoją działalność operacyjną w 2007 roku i w przeszłości oprócz przeładunków terminalowych oferował swoim klientom (spedytorom i armatorom) obsługę kolejową tj. manipulacje—organizował wtaczanie i wytaczanie wagonów pomiędzy stacją Port Północny i swoją bocznicą kolejową.

Od lipca 2008 roku DCT zaprzestał świadczenia tej obsługi, a obowiązek oraz koszty dostarczenia i odebrania wagonów zostały przeniesione na operatora intermodalnego, który został zobligowany do dostarczenia i odebrania kontenerów do i z bocznicy DCT.

Zaprzestając świadczenia obsługi kolejowej, DCT przestał pobierać od spedytorów opłaty z tego tytułu. Jednocześnie, obowiązujące przepisy nie pozwalały na pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na terenie portu—DCT nie mógł jawnie wprowadzić opłaty za korzystanie z torów swojej bocznicy.

Dlatego też w Taryfie DCT pojawiła się „opłata manipulacyjna za obsługę kolejową” – pobierana od operatora intermodalnego, który wykonuje obsługę kolejową na torach DCT.

OPŁATA MANIPULACYJNA TO OPŁATA INFRASTRUKTURALNA

DCT Gdańsk nie świadczył na rzecz operatorów intermodalnych żadnych usług "obsługi kolejowej" ani nie "manipulował wagonami", jednak przedstawiciele branży znając kontekst sytuacji, przyjęli opłatę w dobrej wierze, wiedząc, że jest to de facto opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej terminala.
Do 2017 roku we wszystkich rozmowach z operatorami intermodalnymi potwierdzany był charakter opłaty jako opłaty infrastrukturalnej— operatorzy negocjowali jej wysokość wyłącznie jako opłaty za korzystanie z torów DCT.

Po znowelizowaniu Ustawy o transporcie kolejowym, DCT nie mógł już dowolnie kształtować wysokości „opłaty manipulacyjnej”, rozumianej jako opłata za dostęp do infrastruktury kolejowej. W myśl ustawy, bocznica i terminal DCT stanowią bowiem tzw. infrastrukturę portów morskich z dostępem do torów i jako tzw. Obiekt Infrastruktury Usługowej podlega nadzorowi Urzędu Transportu Kolejowego m.in. w zakresie wysokości stosowanych opłat za dostęp.

Chcąc uniknąć nadzoru ze strony UTK, DCT zmienił swoją narrację i stwierdził, że "opłata manipulacyjna" nie będzie już opłatą za dostęp i korzystanie z torów bocznicowych terminala, a stanie się ryczałtową opłatą za usługi świadczone rzekomo przez DCT na rzecz operatorów intermodalnych.

BRAK ŚWIADCZONYCH USŁUG.
BRAK POBIERANYCH OPŁAT

DCT nie świadczył i nadal nie świadczy żadnych usług na rzecz i na zlecenie operatorów intermodalnych, a żadna z rzekomych usług przedstawianych przez DCT Gdańsk jako część składowa tzw. "opłaty manipulacyjnej" nie jest przez operatorów intermodalnych zamawiana, ani nie jest im potrzebna.

Zadaniem operatorów intermodalnych jest podstawienie na wagonach lub odebranie załadowanych na wagony kontenerów z bocznicy terminala morskiego — wyładunek kontenerów z wagonów, oraz załadunek kontenerów na wagony, to zadanie terminala, za które zapłatę otrzymuje od armatora.

Powyższe zasady stosowane są powszechnie w terminalach morskich i pozwalają na równe traktowanie przewoźników oraz operatorów transportu lądowego w dostępie do portu. W przeciwieństwie do szeroko obowiązujących praktyk, model biznesowy DCT Gdańsk przewiduje obciążanie operatorów intermodalnych za czynności przygotowujące przeładunek kolejowy, choć tego przeładunku operator intermodalny nie zleca.

2020 #niedlaoplatydct